HBOT (Hyperbaric Oxygen Therapy)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

PBM (Photobiomodulation)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Ozone UV IV Therapy

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Hyperbaric Oxygen Therapy (How it work?)

Hyperbaric Oxygen Therapy (HBOT)

Hyperbaric Oxygen Therapy involves receiving high concentrations of oxygen under increased atmospheric pressure inside a hyperbaric chamber, providing the body with higher-than-normal quantities of oxygen. This therapy offers various benefits for treating diseases resulting from insufficient oxygen supply to the body, including:

1. Reducing swelling and bruising, including post-surgical wounds and after Botox and filler injections, promoting faster wound healing.

2. Enhancing oxygen delivery to the brain and body, surpassing normal levels, improving brain function, and stimulating the nervous system in different body parts.

3. Supplying additional oxygen to the body, instantly addressing oxygen-deficient brain or tissues. The increased chamber pressure leads to significantly higher oxygen dissolution in plasma, adequately supplying the brain and peripheral areas.

4. Boosting the activity of stem cells or progenitor cells, crucial for forming new blood vessels to replace areas with insufficient blood supply or damaged tissues. This results in faster wound healing, reduced scars, bruises, muscle fatigue, and improved conditions like Office Syndrome.

5. Supporting collagen and new blood vessel formation. Pure oxygen therapy promotes cell division, collagen production, and capillary growth in areas with inadequate blood supply, such as radiation-damaged tissues, infected bones, and chronic wounds like diabetic ulcers or surgical incisions.

6. Treating migraine headaches and chronic headaches caused by dilated brain blood vessels. Hyperbaric Oxygen Therapy constricts brain blood vessels by reducing the response to increased oxygen pressure and decreased carbon dioxide pressure. This increases brain oxygen concentration, impacting pathways and neurotransmitters, leading to reduced migraine symptoms.

7. Alleviating injuries, swelling, bruises, and contusions from sports activities, muscle strains, and fractures. The body’s healing process for damaged tissues, muscles, or bones requires ample oxygen. Hyperbaric Oxygen Therapy reduces swelling and pain in the early stages, facilitating faster recovery from muscle fatigue, promoting muscle and organ healing, and accelerating fractured bone repair.

Discover the secrets to reversing aging and achieving optimal health at Doctor Yada Clinic today.

Hyperbaric Oxygen Therapy (HBOT)

คิดจะพัก คิดถึง Hyperbaric Oxygen Therapy (HBOT) มาบำบัดฟื้นฟูร่างกาย และสมอง ด้วยออกซิเจนเข้มข้นที่ความดันสูง 90 นาที 

Hyperbaric Oxygen Therapy คือการรักษาด้วยการรับออกซิเจนความเข้มข้นสูง ภายใต้สภาพความกดบรรยากาศที่มากกว่าปกติ ภายในอุโมงค์ออกซิเจน (Hyperbaric Chamber)

โดยการรักษาด้วยวิธีนี้ จะทำให้ร่างกายได้รับออกซิเจนในปริมาณที่สูงกว่าปกติหลายเท่า ส่งผลดีต่อการรักษาโรคต่าง ๆ ที่เกิดจากภาวะร่างกายได้รับออกซิเจนไม่เพียงพอ โดยมีการนำมารักษาได้หลายข้อบ่งชี้ เช่น

.

1. ช่วยลดบวม ลดรอยช้ำแผลหลังศัลยกรรม รวมถึงหลังการฉีดโบท็อกซ์และฟิลเลอร์ ทำให้แผลหายไวขึ้น

2. ทำให้สมองและร่างกายได้รับออกซิเจนสูงกว่าการให้ออกซิเจนตามปกติหลายเท่า จนสามารถช่วยให้สมองทำงานได้ดีขึ้น รวมถึงการช่วยกระตุ้นการทำงานของระบบประสาทในส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย

3. เพิ่มออกซิเจนให้กับร่างกาย ช่วยเสริมออกซิเจนทันทีให้กับสมองหรือเนื้อเยื่อที่เลือดและออกซิเจนไปเลี้ยงไม่เพียงพอ ซึ่งแรงดันในห้องปรับบรรยากาศจะส่งผลให้ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในพลาสม่าเม็ดเลือดแดงสูงมากขึ้นกว่า 10 เท่า จึงไปเลี้ยงสมองและร่างกายส่วนปลายได้อย่างเพียงพอ

4. ช่วยเพิ่มสเต็มเซลล์ (Stem Cells) หรือเซลล์ต้นกำเนิดในร่างกาย โดยออกซิเจนความเข้มข้นสูง จะไปกระตุ้นให้เกิดการเคลื่อนย้ายของเซลล์ต้นกำเนิดออกจากไขกระดูก ซึ่งเป็นเซลล์ต้นกำเนิดของหลอดเลือด ที่มีส่วนสำคัญในการสร้างเส้นเลือดขึ้นใหม่ทดแทนในส่วนที่ขาดเลือด หรือบริเวณที่เป็นแผล มีผลให้บริเวณที่เป็นแผล รอยเขียว ฝกช้ำ อาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ Office Syndrome หายไว้มากขึ้น

5. ให้ประโยชน์ในด้านการช่วยสร้างคอลลาเจน และเส้นเลือดใหม่ ซึ่งผลการรักษาจากการให้ ออกซิเจนบริสุทธิ์ทำให้เกิดการแบ่งตัวของเซลล์อ่อน และทำให้มีการสร้างคอลลาเจน (Collagen) ใหม่ รวมถึงการสร้างเส้นเลือดฝอยเพิ่มขึ้นในบริเวณที่ขาดเส้นเลือด เช่น เนื้อเยื่อที่บาดเจ็บจากการฉายแสงรังสี กระดูกติดเชื้อ และแผลเรื้อรังชนิดต่าง ๆ เช่น แผลเบาหวาน แผลจากการผ่าตัด

6. รักษาอาการปวดศีรษะไมเกรน อาการปวดศีรษะเรื้อรัง เกิดจากหลอดเลือดในสมองขยายตัว การรักษาด้วย Hyperbaric Oxygen therapy จะช่วยกระตุ้นให้หลอดเลือดสมองหดตัวจากการตอบสนองต่อแรงดันออกซิเจนที่เพิ่มขึ้นและแรงดันก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ลดลง มีการเพิ่มของออกซิเจนในสมองมากขึ้น รวมถึงมีผลต่อเส้นทางและสารสื่อประสาททำให้ลดอาการปวดไมเกรนได้

7. ลดอาการบาดเจ็บ ปวดบวม ฟกช้ำ จากการเล่นกีฬา ลดอาการปวดเมื่อย ปวดบวม ฟกช้ำ กล้ามเนื้อฉีก ไปจนถึงการหักของกระดูก ซึ่งกระบวนการของร่างกายในการซ่อมแซมเนื้อเยื่อ กล้ามเนื้อ หรือกระดูกนั้น ต้องการออกซิเจนเป็นอย่างมาก การรักษาด้วย Hyperbaric Oxygen Therapy จะช่วยลดอาการบวมและปวดในระยะเริ่มต้น ช่วยให้ผู้ป่วยฟื้นตัวได้ไวจากความเมื่อยล้า ทำให้มีการฟื้นตัวของกล้ามเนื้อและอวัยวะโดยรอบการบาดเจ็บอย่างรวดเร็ว และช่วยให้กระดูกที่หักหายเร็วขึ้น

พบกับเคล็ดลับย้อนวัย สุขภาพดี ได้แล้ววันนี้ที่ Doctor Yada Clinic นะคะ

Hyperbaric Oxygen Therapy

If you have the following PROBLEMS…
✅ Insomnia
✅ Feel tried all the times…not enough sleep or rested…
✅ Get some Wound…Bruised… or After surgery
✅ Mussel Aches …Body Pain… Office Syndrome or from any caused…
✅ Headache from Migraine…
✅ Air pollution PM 2.5 which is a serious environmental problem…
You should visit DYC for…HYPERBARIC OXYGEN THERAPY…
Because OXYGEN will …
✔️ Maintenance of the Body’s internal environment …
✔️ increase stem Cells…
✔️ Helping Brain and Nervous System function BETTER…
HYPERBARIC OXYGEN CHAMBER is AVAILABLE at Yada Clnic

HBOT Journey

OZONE UV IV THERAPY

Boost your health & immune system with “Blood UV Ozone Therapy”🩸💉💖👩🏻‍⚕️🏥
Blood UV Ozone Therapy is an alternative medical treatment that involves the exposure of a patient’s blood to ultraviolet (UV) light and ozone gas. It is to enhance the immune system and promote healing by increasing the oxygen levels in the blood.
During blood UV ozone therapy, a small amount of blood, 100-200 cc., is drawn from the patient and mixed with ozone gas. The mixture is then exposed to UV light, which activates the ozone and causes it to break down into oxygen and ozone radicals. The activated mixture is then infused back into the patient’s bloodstream.
Proponents of Blood UV Ozone Therapy can be an effective treatment for a variety of health conditions, including viral infections, autoimmune disorders, and chronic fatigue syndrome. The therapy works by boosting the immune system and increasing the body’s ability to fight off infections and disease.
Also:
– Enhancing and regulating immune system health,
– Boosting energy
– Reducing chronic pain
– Promoting body detoxification
– Improving blood circulation
– Enhancing sleep quality
 
เสริมสร้างภูมิให้พร้อม ด้วยโปรแกรม Ozone UV IV Therapy 🩸🧬
โดยการบำบัดด้วยโอโซน UV IV นั้น จะเข้าไปช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน
ทำให้เม็ดเลือดขาวแข็งแรงและสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ทำให้เลือดไหลเวียนได้สะดวก หลอดเลือดสะอาด
ส่งผลให้ระบบภูมิคุ้มกันทำงานได้ดียิ่งขึ้น

Bright Red Blood Color after do Ozone UV IV Therapy

*ผลลัพธ์ขึ้นกับแต่ละบุคคล

*ผลลัพธ์ขึ้นกับแต่ละบุคคล

PBM Therapy (Photobiomodulation)

PBM Therapy (Photobiomodulation)
Stimulate Cell Mitochondria that produce ATP (energy of the cell)
The Benefit
– Stimulate Collagen
– Brightening your skin
– Reduce Pain
– Immune Booster
– Improve Mood
– Cellular repair (Ruduce inflamation)
– Improve Sleep Pattern